REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Quizuj.pl

§1
Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego   Quizuj.pl   znajdującego   się   pod   adresem   internetowym www.Quizuj.pl Zapisy Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia  i  administrowania  usługami   udostępnianymi  za  pośrednictwem  Serwisu Quizuj.pl. Wszyscy rejestrujący się Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu i wyrażenia zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
Regulamin dokument, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Serwisu Quizuj.pl
Serwis witryna internetowa Quizu.pl,  znajdująca się  pod adresem internetowym www.Quizuj.pl, będąca platformą internetową, umożliwiająca zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z kompleksu usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez serwis Quizuj.pl.
Administrator podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest NEWSCAPE Użytkownik osoba, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała możliwość korzystania z usług oferowanych przez Serwis Quizuj.pl.
Baza Kont (Profili) zbiór danych, informacji, innych treści oraz zdjęć, przekazanych przez Użytkowników do Serwisu Quizuj.pl, które są za zgodą Użytkowników w uporządkowany sposób gromadzone, przetwarzane w systemie informatycznym na potrzeby usług świadczonych przez Serwis.
Konto (Strona) dostępne dla danego Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego po zalogowaniu (zastosowaniu login i hasła) Użytkownik wprowadza dane, opisy, zdjęcia, informacje i inne treści i zarządza nimi. Za pomocą Konta może też komunikować się z innymi Użytkownikami.
Login indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przyjęta podczas rejestracji i zakładania Konta.
Skrzynka pocztowa elektroniczna skrzynka pocztowa nadawczo-odbiorcza, z których każda posiada indywidualny adres internetowy i służy do komunikacji pomiędzy Użytkownikami Serwisu, jak też do komunikacji Administratora z danym Użytkownikiem.
Profil informacje umieszczone przez Użytkownika na swojej Stronie, zawierające dane, zdjęcia i inne elementy przekazane przez niego samodzielnie i dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy.
Umowa umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu o świadczenie usług, które są celem działania Serwisu. Momentem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu i aktywacja Konta, również akceptacja zaktualizowanego Regulaminu w przypadku jego zmiany.

§3
Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest NEWSCAPE.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest tworzenie, przetwarzanie i administrowanie w sieci Internet Bazą Kont i Profili, w celu umożliwienia prostego i skutecznego wyszukiwania Użytkowników oraz zawieranie znajomości pomiędzy nimi.
 3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem działalności Serwisu.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz aktywne konto e-mail.

§4
Uczestnictwo w Serwisie

 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy, którzy w sposób skuteczny dokonają rejestracji, zaakceptują Regulamin Serwisu Quizuj.pl i utworzą własne indywidualne Konto z Profilem.
 2. Utworzenie Konta i uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Niektóre usługi w Serwisie mogą być świadczone na rzecz Użytkowników odpłatnie.
 3. Procedura rejestracji i utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptację Regulaminu Serwisu Quizuj.pl, a aktywacja Konta następuje przy użyciu skrzynki e-mail Użytkownika w procesie uwierzytelnienia. Czynności związane z rejestracją i aktywacją Konta opisane są na każdym etapie tej procedury.
 4. Akceptacja Regulaminu Serwisu Quizuj.pl jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów i reklamodawców,
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  4. wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść formułowanych przez siebie wiadomości tekstowych wysyłanych innym użytkownikom jak i osobom trzecim, w tym również za ewentualną szkodę spowodowaną wysyłaniem wiadomości niechcianych (tzw. spam). Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać za pośrednictwem serwisu jakichkolwiek informacji reklamowych i handlowych.
 5. Zawierając Umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników,  przede wszystkim  polegających  na zbieraniu,  przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
  4. Użytkownik oświadcza, że umieszczenie przez niego na Koncie (Stronie) utworu - w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - poprzedzone było uzyskaniem od właściwego podmiotu odpowiedniego pozwolenia na jego rozpowszechnianie.
  5. Użytkownik oświadcza, że znana jest mu treść art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, póz. 1204 z późn. zm), zgodnie z którym: w przypadku uzyskania przez usługodawcę (Administratora) wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę (Użytkownika) z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującym przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca (Administrator) może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy (Użytkownika) w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy (Użytkownika), pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wypowiedzi. Ponadto zgodnie z ust.2 wskazanego przepisu: usługodawca (Administrator) może powiadomić usługobiorcę (Użytkownikowi) o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§5
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis Quizuj.pl umożliwia Użytkownikom prezentację na Stronach Użytkowników danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Kont, przeglądaniu Stron Użytkowników itp. Administrator umożliwia także tworzenie i korzystanie z for dyskusyjnych serwisu Quizuj.pl
 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie, które założył i aktywował i które zawiera jego dane osobowe.
 3. Udostępnianie swojego Konta osobom trzecim, jak i korzystania z Kont należących do innych Użytkowników jest niedozwolone.
 4. Zabronionym jest działanie mogące utrudniać lub w jakikolwiek sposób zakłócić działanie Serwisu, a także działania polegające na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Użytkownika, Administrator ma prawo usunięcia Konta.
 5. Działania Użytkownika polegające na próbie szkodliwego ingerowania w funkcjonowanie Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, a Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 6. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, póz. 631 z późn. zm.) Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.
 7. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem i przeznaczeniem, a przede wszystkim zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Zakazane jest w szczególności publikowanie w Serwisie informacji, treści i zdjęć:
  1. o charakterze erotycznym czy pornograficznym,
  2. obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),
  3. naruszających prywatność, dobra osobiste lub obrażających godność innych Użytkowników i osób.
 8. Użytkownik zamieszczający treści zabronione wymienione w pkt 9 może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
 9. Niedozwolonym jest rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. przez Użytkownika.

§6
Warunki rozwiązania Umowy

 1. Akceptacja Regulaminu i aktywowanie Konta jest równoznaczne z zawarciem na czas nieokreślony Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 2. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta zgodnie z procedurą serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu bezpowrotnie Profil oraz wszystkie dane zawarte na Stronie.
 4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, a w szczególności § 4 pkt 5 oraz § 5 pkt 2,3,6,7,10. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu bezpowrotnie Profil oraz wszystkie dane zawarte na Stronie. Powtórne ewentualne założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 5. Konto wraz z Profilem Użytkownika może zostać usunięte z Bazy Kont w przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oraz do moderowania informacji, treści i zdjęć przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji, użytkowania Konta lub korzystania z innych usług Serwisu, w przypadku naruszenia postanowień § 4 pkt 5 oraz § 5 pkt 6,7,10 niniejszego Regulaminu.

§7
Uprawnienia i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość świadczonych usług.
 2. Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treści i fotografie przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, również w przypadku skierowania do Administratora przez inne osoby lub podmioty roszczeń z tym związanych. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w Kontach przez innych Użytkowników lub osoby trzecie w celach sprzecznych z celami działania Serwisu, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie i innych Użytkowników roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby
 5. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, nawet w przypadku utraty danych i informacji zapisanych w Profilach i Kontach.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym Użytkownicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym i na stronie głównej Serwisu.

§8
Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, jak też usługi świadczone w Serwisie, mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie problemu Administratorowi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. W uzasadnionych przypadkach zgłoszeń reklamacyjnych Administrator zastrzega sobie prawo do    technicznej ingerencji w Konto Użytkowników w celu modyfikacji lub usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta.

§9
Ochrona danych osobowych

 1. W myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) Serwis Quizuj.pl wskazuje, że Administratorem danych osobowych jest  NEWSCAPE.
 2. Użytkownik zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) ma prawo dostępu do treści swoich danych zawartych w zbiorze danych osobowych, jednakże nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator dopuszcza możliwość udzielenia Użytkownikowi informacji o danych zgromadzonych w zbiorze danych osobowych częściej niż raz na 6 miesięcy, z tym że wszelkie koszta z tym związane pokrywane będą przez zainteresowanego Użytkownika.
 3. Każdy z Użytkowników ma prawo do poprawiania, uaktualniania danych osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont.
 4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez niego danych osobowych, które w sposób dobrowolny zamieszczone zostały na Koncie (Stronie).
 5. Użytkownik oświadcza, że wizerunek na fotografiach i inne informacje zawarte w Profilu przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny, a także wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.  
 6. Administrator danych osobowych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, a w szczególności:
  1. przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych zgodnie z prawem,
  2. zbierania dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawania dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. przetwarzania danych osobowych w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny do wskazanych celów,
  4. przechowywania w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą.
 8. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, które udostępnione zostały w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika.
 9. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych po rozwiązaniu umowy, a więc zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora. W tym wypadku Administrator może przetwarzać dane Użytkownika, które są niezbędne do:
  1. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług płatnych (komercyjnych).
  2. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, którym mowa w §4 i §5 regulaminu.
 10. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy z Użytkownikiem.
 11. Administrator ma prawo żądać potwierdzenia przez Użytkownika stosownymi dokumentami danych osobowych, poprzez dobrowolne przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku, gdy kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub dokument budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić zawarcia umowy.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć każdy użytkownik Internetu.
 13. Administratorem dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, póz. 1204 z późn. zm.).
 14. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. Jednakże Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. Baza Kont Serwisu Quizuj.pl podlega ochronie prawnej.

§10
Ochrona dóbr osobistych

 1. Użytkownik w trakcie korzystania z serwisu Quizuj.pl zobowiązany do reprezentowania takiej postawy wobec pozostałych Użytkowników, bądź osób trzecich, aby jego zachowanie nie naruszało ich dóbr osobistych, a w szczególności chronionego prawem nazwiska lub pseudonimu, czci, wizerunku, tajemnicy korespondencji, twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej.
 2. Użytkownik oświadcza, że rozpowszechnianie umieszczonych przez niego wizerunków osób trzecich na serwisie Quizuj.pl dokonywane jest za ich zgodą.
 3. Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

§11
Przepisy końcowe

 1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje, reklamacje odnośnie Serwisu i jego usług mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: kontakt@quizuj.pl
 2. Regulamin jest dostępny na stronie serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników w informacji przesłanej Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, na stronie głównej Serwisu oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik aby móc załogować się do Serwisu powinien potwierdzić umieszczone też na stronie Głównej Serwisu Oświadczenie o akceptacji nowej treści Regulaminu. Jest to warunkiem dalszego korzystania z Serwisu i kontynuacji Umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik tym samym rozwiązuje Umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na głównej stronie intemetowej Serwisu.

Chróścina, 20 maja 2010